Данъчни услуги Варна

Освен текущите счетоводни услуги, Гала Корект, предлага на своите клиенти и данъчни услуги във връзка с изпълнението на закона за данък добавена стойност, закон за корпоративното подоходно облагане, данъчно-осигурителен процесуален кодекс, закон за облагане доходите на физически лица. Всички тези закони трябва да се спазват стриктно, както и строго установените срокове, за да се предотвратят глоби и санкции от действащите институции. Всяка фирма се стреми към оптимизация на данъчните разходи, които ще направи и затова е хубаво те да бъдат планирани.
Гала Корект предлага слдните данъчни услуги:
1.Данъчни услуги, свързани със спазването на закона за данък добавена стойност(ЗДДС):
 
-регистрация/дерегистрация на дружество по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС може да бъде задължителна или доброволна. Подава се заявление в Национална Агенция по Приходите, което се обработва в седемдневен срок. За дата на регистрация се смята датата на връчване на акта за регистрация, след което физическото или юридическо лице е длъжно да начислява и внася необходимия данък и да спазва ежемесечно срока за подаване на мсечна-справка декларация.
-месечно изготвяне и подаване на справка-декларация по ЗДДС-след като лицето е регистрирано по ЗДДС, то е длъжно до 14-то число на месеца, следващ възникналото задължение, да подаде справка-декларация. Тя се образува като всички приходни и разходни фактури и отчети за продажби се осчетоводяват и се образуват дневник на покупките и дневник на продажбите. Така в месечната справка-декларация се отразява дължимият или съответно изискуем данък по ЗДДС. Срокът за подаването на тази декларация е строго определен и неспазването му води до санкциониране.
-съставяне и подаване на VIES декларация-тази декларация се изготвя, когато с осъществяват вътрешнообщностни –изпращания или пристигания на стоки между България и страните-членки на ЕС. Срокът за подаване на Интрастат декларация е 14-то число на месеца, следващ референтния период, като тя може да бъде декларация за пристигания и декларация за изпращания, както и съответно месечни и коригиращи.
 
2.Данъчни услуги, свързани с Данъчно-осигурителен процесуален кодекс-събиране, изготвяне и представяне на нужните документи(включващи счетоводнаи осигурителна документация), свързани с производствата за установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публични вземания, възложени на органите по приходите и публични изпълнители.
 
3.Данъчни услуги, свързани с  Закона за корпоратвното подоходно облагане и Закона за данък върху доходите на физически лица:
-съставяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО-декларацията се съставя и подава в срок до 31.03. Облагането на ЮЛ с корпоративен данък се определя от ЗКПО, като с подаването на годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Размерът на данаъка е десет на сто от дан основа(данъчната печалба). За неспазването на определения срок за подаване на ГДД, следва санкциониране. Плащането на корпоративния данък се извършва до 31.03 на следващата календарна година сле приспадане на направените авансови вноски през годината.
-съставяне и подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ-попълване на декларацията и нужните приложения към нея, както и определяне на данъчната основа и размера на дължимия данък(15 процента от данъчната основа). Задължение да подават данъчна декларация по чл.50 имат всички ФЛ, които през изминалата година са имали: трудов договор за допълнителен труд при друг работодател и имат основен трудов договор при друг; доходи от стопанска дейност като ЕТ; доходи от друга стопанска дейност; доходи от наем; доходи от прехвърляне на права/имущества; доходи от други източници; доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък; доходи от притежание на акции, дялови участия; предоставени/получени парични заеми.
-съставяне и подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО-относно удържане и внасяне на авансов данък от платец/получател на доход от наеми, дивиденти, лихви и др.
-съставяне и подаване на декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ-декларацият асе изисква на основание чл.73, ал.1. Подава се от предприятия и самоосигуряващи се лица, които са платци на доходи на ФЛ през годината
-съставяне и подаване на декларация за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания по чл.22в и 22г от ЗДДФЛ.
 
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.