Финансово счетоводни услуги Варна

Финансови и счетоводни услуги

Гала Корект извършва всички видове счетоводни услуги, съобразени с икономическата дейност на предприятието, неговите характеристики и особености.
Счетоводни услуги, предлагани от Гала Корект:

1.Съставяне и изготвяне на фирмен сметкоплан и счетоводна политика, съобразени с основната икономическа дейност на дружеството.
Изготвянето на счетоводна политика е от голямо значение за правилното функциониране на  фирмата, това как ще се водят и отчитат пера и сметки, като се спазват Закона за счетоводството и Международните Счетоводни Стандарти. За да се състави счетоводна политика, на първо място от значение е дейността, която извършва дружеството. От там изхождат другите правила и икономически норми и закони, с които се съобразяваме, за да изготвим съвкупност от правила и концепции, които да бъдат заложени в основата на счетоводната политика и чрез тяхното спазване да се осигури най-добрия план на действие. В началото на всяка година се разработва или допълва вече създадената счетоводна политика. Въпросите, които се включват в нея са различни и се определят в зависимост от дейността, която изпълнява дружеството. Това могат да бъдат клаузи, свързани с : определяне на формата на счетоводството;  методи на амортизация на ДМА; определяне на основни производствени разходи; методология за оценка на паричните средства във валута и други.
Гала Корект ще изготви Вашата счетоводна политика за Вашето предприятие в зависимост от неговата специфика на дейността и нейната специфика.

2.Текущи счетоводни услуги-месечно отчитане на всички счетоводни документи. Месечното отчитане включва:
-осчетоводяване на всички приходни и разходни фактури, отчети от приходи за продажба;
-осчетоводяване на ВОП и ВОД;
-осчетоводяване на банкови извлечения в лева и валута;
-следене на касова наличност в лева/валута;
-следене и отчитане на плащания, получени от клиенти и задължения към доставчици;
-осчетоводяване на амортизации на текущи ДМА;
-завеждане и отписване на ДМА;
-отнасяне на разходите по предназначение;
-месечно приключване, при което се осигурява детайлен поглед и контрол върху дейността на предприятието и финансовия резултат;
-изготвяне на всякакъв вид справки и отчети по всяко време, следящи наличност на стоки, продукция, производствени разходи, движение на банкови сметки

3.Годишно счетоводно приключване
Гала Корект предлага на своите клиенти цялостно счетоводно годишно приключване, което включва изготвянето на годишен финансов отчет, състоящ се от:
-Баланс на дружеството;
-Отчет за приходите и разходите;
-Отчет за паричните потоци;
-Отчет за собствения капитал;
-Справка за ДА и други.
Изготвянето на годишен финансов отчет и счетоводно приключване е изключително важен процес, в който се включват всички счетоводни операции, извършени през годината. Годишното счетоводно приключване включва изготвянето на годишен финансов отчет, попълване и подаване  на данъчна декларация, както и на статистически отчет за дейността на предприятието. 

4.Счетоводни услуги по консултиране във връзка с текущо и годишно счетоводно отчитане:
-консултантски услуги във връзка с прилагането на амортизационната политика съгласно закона за счетоводството;
-консултантски услуги при изготвяне на всякакви видове справки и финансови отчети;
-консултиране относно определянето на финансовия резултат и попълване на годишна данъчна декларация.
 
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2022, Всички права запазени.