Минималната работна заплата от 01.01.2016г.-420 лева.

Минималната работна заплата от 01.01.2016г.-420 лева.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2016 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на утвърдените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.) думите „от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“ се заменят с „420 лв. от 1 януари 2016 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.), навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата „380“, „390“, „400“ и „410“ се заменят с „420“.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2016 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2016 г. в размер 420 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,50 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Начало / Цени / Полезно / Контакти
Финансово счетоводно обслужване / Данъчни услуги / Регистрация на фирми / ТРЗ и ЛС услуги

2021, Всички права запазени.